วิสัยทัศน์ "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers delight with water quality and excellence services)"


ท่านผู้ร้องเรียนผ่าน Web Site ของ กปภ. โปรดทราบ !!
     ถ้าท่านต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาและปัญหาต่าง ๆ ในการให้บริการ กรุณาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานีที่ บริเวณ ตำบล และจังหวัด  ที่ท่านประสบปัญหา มาอย่างชัดเจนด้วย  เพื่อการประปาส่วนภูมิภาคจะได้ไปทำการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาให้ท่านได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคมีพื้นที่รับผิดชอบ ในการให้บริการเป็นบริเวณกว้าง การเกิดปัญหาก็มิได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่พร้อม ๆ กัน ดังนั้นพื่อความสะดวกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรุณาแจ้งรายละเอียดพื้นที่ที่เกิดปัญหา กับท่านมาให้การประปาส่วนภูมิภาคทราบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง
หมายเหตุ : พื้นที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคคือ จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ ถ้าท่านต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับ น้ำประปาในเขตกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ โปรดร้องเรียนไปที่ การประปานครหลวง ที่ Web Site www.mwa.co.th

[ดูสถิติเรื่องร้องเรียน พร้อมการแก้ไขปัญหา] [เข้าระบบจัดการ]
กรุณากรอก ชื่อ - นามสกุล จริง เพื่อใช้ในการสอบถามข้อมูลเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
ถ้า กปภ. ตรวจสอบไม่พบข้อมูลจริงดังที่อ้าง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบปัญหา ข้อร้องเรียนดังกล่าวผ่าน Website
พบปัญหาบางประการโปรดตรวจสอบข้อความสีแดง
กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน ลำดับที่ PR 44500        
ชื่อ*  นามสกุล* (ปกปิด)  เพศ *  อายุ*  อาชีพ*  ประเภทของผู้ร้องเรียน*
         
ที่อยู่* (ปกปิด)  ตำบล*  อำเภอ*  จังหวัด*  รหัสไปรษณีย์*
       
โทรศัพท์/โทรสาร (ปกปิด)  Email Address
 
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนถึง*  ประเภทเรื่องร้องเรียน*  เรื่องที่ร้องเรียนอยู่ในความรับผิดชอบของ*
   
เรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับ* (เลือก 1 รายการที่เกี่ยวข้องมากที่สุด)
น้ำไหลอ่อน/ไม่ไหล/ไหลบางช่วงเวลา
ท่อแตก (ไม่เกิน 2 นิ้ว)
ท่อแตก (มากกว่า 2 นิ้ว)
น้ำไม่สะอาด ขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
อุปกรณ์ชำรุด/บริการล่าช้า-ไม่ดี/ไม่ได้ใบแจ้งหนี้
พนักงานไม่สุภาพ/ทำงานไม่โปร่งใส
อื่น ๆ/ขอเป็นผู้ใช้นำ/คุณภาพน้ำบาดาลไม่ดี
เรื่องที่ร้องเรียน : *

รายละเอียดข้อร้องเรียน*   ถ้าเป็นเรื่องท่อประปาแตก น้ำไม่สะอาด โปรดระบุสถานที่ให้ชัดเจน
ไม่ควรกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น เบอร์โทรศัพท์ ในสองช่องนี้ เพราะจะทำให้ข้อมูลเหล่านั้น ถูกเปิดเผยใน Website
หรือถ้า กปภ. ตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลเหล่านั้นทิ้ง
สิ่งที่ต้องการให้ กปภ. ดำเนินการแก้ไข
กปภ. จะตอบผ่าน Website ข้อมูลบางส่วนของท่านจะถูกเปิดเผยใน Website ดังตัวอย่างนี้ Click Here
(ปกปิด) = ไม่เปิดเผยผ่าน website
  
"ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด"