วิสัยทัศน์ "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers delight with water quality and excellence services)"


รายละเอียดเรื่องร้องเรียนผ่าน Website กปภ. ลำดับที่ PR 24622
ร้องเรียนถึง : ผู้ว่าการ
เรื่องที่ร้องเรียน : 1 : [น้ำไหลอ่อน/ไม่ไหล/ไหลบางช่วงเวลา]
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต
ประเภทผู้ร้องเรียน : ผู้ใช้น้ำ
ชื่อผู้ร้องเรียน : คณากร เพศ: ชาย   อายุ:37 ปี อาชีพ : รับจ้าง
ที่อยู่ผู้ร้องเรียน : ตำบล ฉลอง   อำเภอ เมือง   จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83130
Email : akekana@hotmail.com
วันที่ร้องเรียน : วันที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 16:21:19 น.
หัวข้อร้องเรียน : น้ำประปาไม่ไหลมา 5 วันแล้วคับ
รายละเอียดข้อร้องเรียน
เรียน  ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค

ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว  แต่น้ำประปา ไหลเหมือนใจจะขาด  ไหลไปไหลมา  ก็มาบ้าง ไม่มาบ้าง  สุดท้ายก็หายไปหมดเลย  ไม่ไหลมา 5 วัน   ซื้อน้ำใช้ คิวละ 200 บาท  วันละคิว  ไม่ไหวแล้วคับ  อย่างไงรบกวนหน่อยเถอะคับ  โทรไป ที่ประปาภูเก็ต  ได้คำตอบว่า เรามีน้ำไม่พอ พื้นที่บริการตรงนี้ เป็นของ อบต.ฉลองไปแล้ว  แต่ได้รับคำตอบจาก อบต.ว่า เค้าซื้อน้ำจาก การประปาภูเก็ต หน่วยละ 16 บาท แล้วมาขายให้ชาวบ้าน หน่วยละ 6 บาท (ฟังดูดีนะคับ) แต่การประปา ปล่อยน้ำน้อย ไปหรี่วาวล์น้ำ น้ำก็เลยไม่ไหล  ระบบน้ำของ อบต.ฉลอง จะเสร็จปี 2556 แสดงว่า ชาวบ้านตาดำๆ ก็ต้องทนกับระบบที่ไม่ได้เรื่องนี้อีก 2 ปีหร่อคับ
ค่าเจาะน้ำบาดาล 6 นิ้ว 150000 บาท เงินเดือนแค่นี้ จะเอาปัญญาที่ไหนมาทำละคับ เห็ฯเจาะไปเจาะมา แผ่นดินทรุด ซิบหายกันหมดพอดี ฝากหน่อยนะคับ ทำไรได้ก็ทำเถอะคับ  เกรียญอายุไป  ชาวบ้านจะได้สรรเสริญ
สิ่งที่ต้องการให้ กปภ. ดำเนินการแก้ไข
ทำให้น้ำไหลด่วนเลยได้ปะคับ
สิ่งที่ กปภ. ได้ดำเนินการแก้ไข ลำดับที่ 1
เรียน  ผู้ร้องเรียนผ่าน Website กปภ. ลำดับที่ PR 24622

                  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ได้ประสานการร้องเรียนของท่าน อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการแจ้งเหตุน้ำประปาไม่ไหล ตามพื้นที่ที่ท่านแจ้งเข้ามา ไปยัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุของกรณีดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับท่านเป็นการเร่งด่วนแล้ว ส่วนผลการดำเนินการเป็นอย่างไร จะแจ้งกลับให้ท่าน ทราบโดยเร็วต่อไป

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ชื่อผู้ตอบ : งานลูกค้าสัมพันธ์
ตำแหน่ง : กองระบบจำหน่าย
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
วันที่ตอบข้อร้องเรียน : วันที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 09:26:25 น.
สิ่งที่ กปภ. ได้ดำเนินการแก้ไข ลำดับสุดท้าย
เรียน  ผู้ร้องเรียนผ่าน Website กปภ. ลำดับที่ PR 24622

                  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ได้ประสานการร้องเรียนของท่านไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ที่ท่านแจ้งการร้องเรียนเข้ามาว่า  น้ำประปาไม่ไหล ไหลอ่อน และไหลเป็นบางเวลา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอเรียนชี้แจงให้ท่านทราบดังนี้

                 จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต พบว่า  พื้นที่ที่ท่านแจ้งมาคือ ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลฉลอง อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่การให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต แต่อย่างใด แต่เป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเทศบาลตำบลฉลอง ซึ่งท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวได้ที่ กองการประปาเทศบาลตำบลฉลอง สำนักงานเทศบาลนครตำบลฉลอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-7628-2255
               
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ชื่อผู้ตอบ : งานลูกค้าสัมพันธ์
ตำแหน่ง : กองระบบจำหน่าย
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
วันที่ตอบข้อร้องเรียน : วันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 10:07:55 น.

เจ้าหน้าที่ยุติการตอบปัญหาข้อร้องเรียนนี้แล้ว
"ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด"