วิสัยทัศน์ "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers delight with water quality and excellence services)"


รายละเอียดเรื่องร้องเรียนผ่าน Website กปภ. ลำดับที่ PR 26909
ร้องเรียนถึง : ผู้จัดการสำนักงานประปา
เรื่องที่ร้องเรียน : 1 : [อุปกรณ์ชำรุด/บริการล่าช้า-ไม่ดี/ไม่ได้ใบแจ้งหนี้]
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่
ประเภทผู้ร้องเรียน : ผู้ใช้น้ำ
ชื่อผู้ร้องเรียน : นายถิร เพศ: ชาย   อายุ:53 ปี อาชีพ : พ.รัฐวิสาหกิจ (กฟผ.)
ที่อยู่ผู้ร้องเรียน : ตำบล ป่าตัน   อำเภอ เมือง   จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
Email : tira.n@egat.co.th
วันที่ร้องเรียน : วันที่ 2 กรกฏาคม 2555 เวลา 09:27:39 น.
หัวข้อร้องเรียน : ท่อประปาแตก
รายละเอียดข้อร้องเรียน
ท่อประปาแตก มีน้ำรั่วไหลตลอดเวลา และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่มาจดมิเตอร์ได้ทราบหลายครั้งแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข
สิ่งที่ต้องการให้ กปภ. ดำเนินการแก้ไข
แก้ไข ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ท่อหรืออุปกรณ์ที่ชำรุด เนื่องจากเสียดายน้ำ เพราะรั่วไหลมานานนนนนนนนนนนนนนมากแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขครับ
สิ่งที่ กปภ. ได้ดำเนินการแก้ไข
เรียน ผู้ร้องเรียนลำดับที่ PR 26909

ตามที่ท่านแจ้งให้ทราบว่าพบเห็นท่อประปาแตกบริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูง เชียงใหม่ 2 ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นั้น งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่้วนภูมิภาคเขต 9 ขอขอบคุณท่านเป็นอย่้างสูงที่กรุณาแจ้งข่าวเพื่อที่การประปาส่วนภูมิภาคจะไม่สูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งนี้ งานลูกค้าสัมพันธ์ จักได้แจ้งให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เร่งตรวจสอบและซ่อมแซมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
ชื่อผู้ตอบ : นางแก้วตา ศิลปสุวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
วันที่ตอบข้อร้องเรียน : วันที่ 2 กรกฏาคม 2555 เวลา 18:24:20 น.

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณารอติดตามการแก้ไขปัญหาข้อนี้ต่อไป
"ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด"