วิสัยทัศน์ "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers delight with water quality and excellence services)"


รายละเอียดเรื่องร้องเรียนผ่าน Website กปภ. ลำดับที่ PR 29956
ร้องเรียนถึง : อื่น ๆ
เรื่องที่ร้องเรียน : 1 : [อื่น ๆ/ขอเป็นผู้ใช้นำ/คุณภาพน้ำบาดาลไม่ดี]
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภทผู้ร้องเรียน : บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ร้องเรียน : ประภัสสร เพศ: หญิง   อายุ:27 ปี อาชีพ : พนักงานราชการ
ที่อยู่ผู้ร้องเรียน : ตำบล บึงสนั่น   อำเภอ ธัญบุรี   จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
วันที่ร้องเรียน : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 00:05:22 น.
หัวข้อร้องเรียน : สมัครสอบไม่ได้
รายละเอียดข้อร้องเรียน
สมัครสอบผ่าน pwa.thaijobjob.com ไม่ได้เลยค่ะ
สิ่งที่ต้องการให้ กปภ. ดำเนินการแก้ไข
เปลี่ยนลิงค์อื่นหรือทางเลืกอื่นดีไหมคะ ออนไลน์ไม่ได้เลย
สิ่งที่ กปภ. ได้ดำเนินการแก้ไข
เรียน ผู้ร้องเรียนลำดับที่ PR 29956
        กทบ.โดยงานทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบระบบการสมัครงานผ่านเว๊บไซต์ประกาศรับสมัครงานแล้วพบว่าสามารถใช้ได้ตามปกติ
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ชื่อผู้ตอบ : กองทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง : กองทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน : สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค
วันที่ตอบข้อร้องเรียน : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:36:00 น.

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณารอติดตามการแก้ไขปัญหาข้อนี้ต่อไป
"ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด"