วิสัยทัศน์ "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers delight with water quality and excellence services)"


รายละเอียดเรื่องร้องเรียนผ่าน Website กปภ. ลำดับที่ PR 7370
ร้องเรียนถึง : ผู้ว่าการ
เรื่องที่ร้องเรียน : 1 : [อื่น ๆ โปรดระบุ ค่าน้ำไม่ฟรี]
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภทผู้ร้องเรียน : ผู้ใช้น้ำ
ชื่อผู้ร้องเรียน : พพพ เพศ: หญิง   อายุ:31 ปี อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ผู้ร้องเรียน : ตำบล ----   อำเภอ ----   จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
วันที่ร้องเรียน : วันที่ 4 ตุลาคม 2551 เวลา 15:22:56 น.
หัวข้อร้องเรียน : ค่าน้ำฟรี
รายละเอียดข้อร้องเรียน
ดิฉันไม่เข้าใจว่าทำใมค่าน้ำมันไม่ฟรี  คุณบอกติดป้ายประกาศไว้ว่าฟรีไม่เกินจำนวนเงิน700 บาท  บ้านเราแค่สองร้อยกว่าบาท   คุณบอกว่าเราไม่ได้ไปแจ้งยื่นเรื่อง  แต่ตอนคุณไปจดมิเตอร์คุณกลับไม่ได้แจ้งเราเรี่องนี้เลย  และที่สำคัญจังหวัดอื่นเค้าไม่เห็นเป็นแบบคุณ  บ้านเราเป็นอาคารพาณิชย์มีแต่คนแก่อยู่  มีขายกาแฟเย็นหน้าบ้านเล็กๆๆ  คุณก็บอกว่าเรามีการค้าขาย  ฟรีเฉพาะพวกที่เป้นบ้านเฉยๆๆ    จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประชาชนเค้าไม่ได้จ่ายค่าน้ำกันเลยและเค้าก็ไม่ได้ไปแจ้งยื่นเรื่องดังว่าด้วย   บ้านเค้าเป็นร้านขายของชำกันอีกต่างหาก   แต่ทำใมจังหวัดอุบลราชธานีจึงต้องจ่ายคะ   ที่ว่าฟรีน่ะมันหลอกลวงประชาชนกัน  หรือเจ้าหน้าที่ประปาจังหวัดอุบลราชธานีเข้าใจคำว่าน้ำฟรีผิดกันแน่   คุณประกาศโทงๆว่าฟรีไม่เกินเท่าไหร่ก้เท่านั้นสิ  ทำใมต้องมีข้อแม้เยอะแยะด้วย  
สิ่งที่ กปภ. ได้ดำเนินการแก้ไข ลำดับที่ 1
เรื่อง  ชี้แจงผู้ร้องเรียน (เบื้องต้น)
เรียน  คุณประชาชน ตาดำๆๆ  
ตามที่ท่านได้ร้องเรียนผ่าน Website ของการประปาส่วนภูมิภาค  ลำดับที่ PR 7370 เรื่อง
1 อื่น ๆ โปรดระบุ ค่าน้ำไม่ฟรี
 
       บัดนี้ สำนักงานประปาเขต 8 ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้มอบหมายให้ งานประชาสัมพันธ์ กองปฎิบัติการ สำนักงานประปาเขต 8      ประสานไปยังสำนักงานประปาอุบลราชธานี และส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณา เร่งดำเนินการ/ปรับปรุง/แก้ไข เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว ผลเป็นประการใด จักได้แจ้งให้ท่านทราบในลำดับต่อไป
   
      อย่างไรก็ตาม ขอความกรุณาผู้ร้องเรียนทุกท่านโปรดแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ร้องเรียน เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับที่ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และติดตามแก้ไขปัญหาให้ท่านได้รวดเร็วขึ้น
   
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้
ชื่อผู้ตอบ : นายพงศกร ม่วงเมืองมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิชาการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
วันที่ตอบข้อร้องเรียน : วันที่ 6 ตุลาคม 2551 เวลา 15:00:54 น.
สิ่งที่ กปภ. ได้ดำเนินการแก้ไข ลำดับที่ 2
เรื่อง  ชี้แจงข้อร้องเรียน
เรียน  ผู้ร้องเรียนคุณ พพพ พพพพ

      ตามที่ท่านได้ร้องเรียนผ่าน website ของ การประปาส่วนภูมิภาค  ลำดับที่ PR 7370 และได้ชี้แจงเบื้องต้นแล้วนั้น  จากการประสานงาน สำนักงานประปาเขต 8 ขอเรียนชี้แจง ดังนี้
     ตามระเบียบและหลักเกณท์ของ กปภ. นั้นต้องเป็นผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1(T1) (ประเภทบ้านพักที่อยู่อาศัยทั่วไป) ที่ใช้น้ำไม่เกิน 50,000 ลิตร ต่อเดือนเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ 6 มาตรการ 6 เดือนฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทย
       
        ทั้งนี้ การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ 6 มาตรการ 6 เดือนฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยนั้น ขอเรียนว่า กปภ. ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และ กปภ. อย่างเคร่งครัดและเท่าเทียม โดยมีวิธีปฏิบัติ คือ
      คณะกรรมการ กปภ. ทำการประชุมวันที่ 25 ก.ค.51 เห็นชอบให้ กปภ. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยให้การดำเนินงานของสำนักงานประปาทั้ง 228 สาขา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กปภ. จึงกำหนดให้สำนักงานประปาทุกสาขา (รวมสำนักงานประปาสัตหีบ) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการงดเก็บเงินค่าน้ำประปาจากลูกค้าที่ใช้น้ำไม่เกิน 50 ลบ.ม.หรือไม่เกิน 50,000 ลิตร/เดือน ดังนี้

 1. เป็นลูกค้าประเภทที่อยู่อาศัย(T1) เฉพาะในรายที่มีอัตราการใช้น้ำไม่เกิน 50 ลบ.ม.หรือไม่เกิน 50,000 ลิตร/เดือน โดยมีระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแต่รอบจัดเก็บค่าน้ำประปาในเดือน ส.ค.51 และสิ้นสุดในเดือน ม.ค.52 (ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จค่าน้ำที่พิมพ์ในเดือน ส.ค.51 ถึงเดือน ม.ค.52)
 2. กรณีนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการให้เช่าอาคารชุด คอนโดมิเนียม หอพัก ห้องเช่า แฟลต และ อพาร์ทเมนท์ ที่มีระดับราคาค่าเช่าไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/เดือน และมีการใช้น้ำเฉลี่ยต่อห้องไม่เกิน 50 ลบ.ม.หรือไม่เกิน 50,000 ลิตร/ห้อง/เดือน หากผู้ประกอบการที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายได้นำหลักฐานสัญญาเช่ามาให้สำนักงานประปาตรวจสอบจำนวนผู้อยู่อาศัยจริง พร้อมทั้งได้ลงทะเบียนกับสำนักงานประปาภายในวันที่ 15 ส.ค. 2551 จะได้รับประโยชน์จากรัฐบาลตามมาตรการนี้ โดยมีผลในรอบจัดเก็บค่าน้ำประปาเดือน ก.ย.51 และสิ้นสุดในเดือน ก.พ.52 (ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จค่าน้ำที่พิมพ์ในเดือน ก.ย.51 ถึง ก.พ.52)              
 3. กรณีค้างชำระค่าน้ำประปาก่อนเดือน ส.ค.51 ให้สำนักงานประปาดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติของ กปภ.
 4. กรณีอ่านมาตรปกติ (ไม่ใช้ Hand Held) ให้ไปอ่านมาตร และส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าตามที่เคยถือปฏิบัติ โดยใบแจ้งหนี้จะต้องประทับตราตัวอักษรสีแดงว่า  รัฐบาลรับภาระ งดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  สำหรับใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานประปาแยกเก็บรักษาเอาไว้ (ไม่ต้องส่งให้ลูกค้า) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอเบิกเงินจากรัฐบาล
 5. กรณีอ่านมาตรโดยใช้ Hand Held ให้ไปอ่านมาตร และส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าตามที่เคยถือปฏิบัติ โดยใบแจ้งหนี้จะไม่พิมพ์ Bar Code แต่ได้พิมพ์ข้อความไว้แล้วว่า  รัฐบาลรับภาระ งดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  สำหรับใบเสร็จรับเงินไม่ต้องจัดพิมพ์  แต่ให้ Copy Soft File ไว้ และรอสั่งการเพิ่มเติมจาก กปภ.
 6. กรณีลูกค้าชำระค่าน้ำประปาผ่านธนาคาร ให้สำนักงานประปาดำเนินการไปตามแนวทางที่เคยถือปฏิบัติปกติ โดยมีกองพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้จัดทำโปรแกรมส่งให้สำนักงานประปา  
 7. สำนักงานประปาที่มีปัญหาเกี่ยวกับกำลังผลิตไม่เพียงพอ ขาดแคลนน้ำดิบ ภัยแล้ง ต้องแบ่งจ่ายน้ำเป็นเวลา และต้องซื้อน้ำจากเอกชนในราคาสูงกว่าต้นทุน ฯลฯ ให้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัดและใช้น้ำอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะในรายที่ใช้น้ำไม่เกิน 50 ลบ.ม./เดือน ซึ่งรัฐบาลรับภาระแทน
  8.สำหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าน้ำประปาของลูกค้าประเภทที่อยู่อาศัยที่ใช้น้ำเกิน 50 ลบ.ม.หรือเกิน 50,000 ลิตร/เดือน และลูกค้าประเภทที่ 2(T2) และ 3 (T3) นั้น ให้สำนักงานประปาดำเนินการเช่นเดิมตามที่เคยถือปฏิบัติทุกประการ

ประเภทของผู้ใช้น้ำสามารถแยกได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทที่ 1 (T1) คือ ประเภทบ้านพักที่อยู่อาศัยทั่วไป  (ได้รับสิทธิ์ )
2. ประเภทที่ 2 (T2) คือ หน่วยงานราชการ และธุรกิจกิจขนาดเล็ก (ไม่ได้รับสิทธิ์ )
3. ประเภทที่ 3 (T3) คือ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่ (ไม่ได้รับสิทธิ์ )

พร้อมกันนี้ ปปข. 8 ได้กำชับกับพนักงานทุกคนให้ตรวจสอบ และเคร่งครัดในการปฏิบัติงานให้ดี และมีคุณภาพ รวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ กับผู้ใช้น้ำให้ชัดเจน และเป็นธรรม เพื่อเป็นการบริการประชาชนอย่างดีที่สุดแล้ว

         อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นท่อแตกรั่ว ต้องการแจ้งข้อมูลอื่นๆ หรือมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ สำนักงานประปาเขต 8 โทรศัพท์ 0-4531-1432-4 ต่อ 103 โทรสาร. 0-4531-4704 หรือที่ สำนักงานประปาอุบลราชธานี  เบอร์โทรศัพท์  0-4524-3910-11โทรสาร . 0-4524-3650  
   
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้
ชื่อผู้ตอบ : นายพงศกร ม่วงเมืองมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิชาการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
วันที่ตอบข้อร้องเรียน : วันที่ 6 ตุลาคม 2551 เวลา 15:33:03 น.

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณารอติดตามการแก้ไขปัญหาข้อนี้ต่อไป
"ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด"