เมนูสำหรับ Mobile

คู่มือบริการประชาชน


คู่มือบริการประชาชน

แบบคำขอต่างๆ พิมพ์อยู่ใน FORMAT PDF
ดังนั้น หากท่านต้องการ Down Load แบบฟอร์มดังกล่าวไปใช้งาน
เครื่องของท่าน ต้องลงโปรแกรม Acrobat Reader ให้เรียบร้อย

 • การขอติดตั้งประปาถาวร
  • การขอติดตั้งประปาถาวร Download เอกสารการขอติดตั้งประปาถาวร 51 kb
  • ค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งน้ำประปา Download เอกสารค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งน้ำประปา 85 kb
  • แบบฟอร์มแบบคำขอ Download แบบฟอร์มแบบคำขอ 115 kb

 • การขอติดตั้งประปาแบบชั่วคราว
  • การขอติดตั้งประปาแบบชั่วคราว Download เอกสารการขอติดตั้งประปาแบบชั่วคราว 195 Kb
  • ค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งประปาชั่วคราว Download เอกสารค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งประปาชั่วคราว 73 Kb
  • แบบฟอร์มแบบคำขอ Download แบบฟอร์มแบบคำขอ 115 Kb

 • การวางท่อขยายเขตบริการน้ำประปา(งบของผู้ใช้น้ำ)
  • การวางท่อขยายเขตบริการน้ำประปา(งบของผู้ใช้น้ำ) Download เอกสารการวางท่อขยายเขตบริการน้ำประปา(งบของผู้ใช้น้ำ) 187 Kb
  • ค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งน้ำประปา Download เอกสารค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งประปาชั่วคราว 85 Kb
  • แบบฟอร์มแบบคำขอ Download แบบฟอร์มแบบคำขอ 115 Kb

 • การขอรับบริการทั่วไป
  • แบบฟอร์มแบบคำขอทั่วไป Download
    แบบฟอร์มแบบคำขอทั่วไป 63 Kb

 • การขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ำ
  • แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ำ Download
    เอกสารแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ำ 115 Kb
  • ค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งประปา เอกสาร ค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งประปา

 • การขอย้ายสถานที่ใช้น้ำประปา
  • การขอย้ายสถานที่ใช้น้ำประปา Download เอกสารการวางท่อขยายเขตบริการน้ำประปา(งบของผู้ใช้น้ำ) 110 Kb
  • ค่าธรรมเนียมการขอย้ายสถานที่ใช้น้ำประปา Download เอกสารค่าธรรมเนียมการขอย้ายสถานที่ใช้น้ำประปา 85 Kb

 • การฝากมาตร
  • การฝากมาตรวัดน้ำ Download เอกสารการฝากมาตรวัดน้ำ 105 Kb
  • ค่าธรรมเนียมการขอย้ายสถานที่ใช้น้ำประปา Download เอกสารอัตราค่าธรรมเนียมฝากมาตรวัดน้ำ 143 Kb

 • การขอบรรจบมาตรวัดน้ำ(กรณีฝากมาตรวัดน้ำ)
  • การขอบรรจบมาตรวัดน้ำ(กรณีฝากมาตรวัดน้ำ) Download เอกสารการขอบรรจบมาตรวัดน้ำ(กรณีฝากมาตรวัดน้ำ) 179 Kb
  • ค่าธรรมเนียมการขอบรรจบมาตรวัดน้ำ Download เอกสารค่าธรรมเนียมการขอบรรจบมาตรวัดน้ำ 146 Kb

 • การขอยกเลิกการใช้น้ำประปา
  • การขอยกเลิกการใช้น้ำประปา Download เอกสารการขอยกเลิกการใช้น้ำประปา 107 Kb
  • ค่าธรรมเนียมการขอบรรจบมาตรวัดน้ำ Download เอกสารแบบฟอร์มคำขอการยกเลิกการใช้น้ำ 69 Kb

 • การคืนเงินประกันการใช้น้ำ
  • การคืนเงินประกันการใช้น้ำ Download เอกสารการคืนเงินประกันการใช้น้ำ 185 Kb

 • การขอเปลี่ยนแปลงจากการใช้น้ำแบบชั่วคราวเป็นแบบถาวร
  • การขอเปลี่ยนแปลงจากการใช้น้ำแบบชั่วคราวเป็นแบบถาวร Download เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงจากการใช้น้ำแบบชั่วคราวเป็นแบบถาวร 112 Kb
  • ค่าประกันการใช้น้ำถาวร Download เอกสารค่าประกันการใช้น้ำถาวร 155 Kb

 • การขอเปิดจ่ายน้ำประปา(กรณีถูกตัดมาตร)
  • การขอเปิดจ่ายน้ำประปา (ถูกตัดมาตร) Download เอกสารการขอเปิดจ่ายน้ำประปา (ถูกตัดมาตร) 104 Kb
  • ค่าธรรมเนียมการขอบรรจบมาตรวัดน้ำ Download เอกสารค่าธรรมเนียมการขอบรรจบมาตรวัดน้ำ 139 Kb

 • การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำชำรุด
  • การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำชำรุด Download เอกสารการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำชำรุด 181 Kb
  • ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ Download เอกสารค่าธรรมเนียมการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ 142 Kb

 • การชำระเงินค่าน้ำประปา
  • การชำระเงินค่าน้ำประปา Download เอกสารการชำระเงินค่าน้ำประปา 190 Kb
  • แบบฟอร์มหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร Download เอกสารแบบฟอร์มหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร 49 Kb

 • การโอนสิทธิในการใช้น้ำประปา
  • การโอนสิทธิในการใช้น้ำประปา Download เอกสารการโอนสิทธิในการใช้น้ำประปา 194 Kb

 • การซ่อมท่อประปาแตกรั่ว
  • การซ่อมท่อประปาแตกรั่ว Download เอกสารการซ่อมท่อประปาแตกรั่ว 172 Kb

 • การยื่นคำขอเพื่อรับรองระบบประปาเอกชน
  • การยื่นคำขอเพื่อรับรองระบบประปาเอกชน Download เอกสารการยื่นคำขอเพื่อรับรองระบบประปาเอกชน 226 Kb
  • แบบคำขอรับหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน Download เอกสาร2แบบคำขอรับหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน 100 Kb
  • หนังสือมอบอำนาจ Download เอกสารหนังสือมอบอำนาจ 47 Kb

Up To Top