เมนูสำหรับ Mobile

โครงการน้ำประปาดื่มได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน


      กปภ.มุ่งปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ โดยได้ดำเนินการ"โครงการน้ำประปาดื่มได้" เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 ซึ่ง กปภ.ได้ประสานความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้มีความสะอาดจนสามารถใช้บริโภคได้โดยตรงจากก๊อกอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในราคาไม่แพง เพียงลิตรละ 1 สตางค์เท่านั้นนอกจากนี้โครงการน้ำประปาดื่มได้ยังเป็นส่วนหนึ่งในแผนเพิ่มประสิทธิภาพกิจการประปาของ กปภ.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้รองรับกับระบบการดำเนินงานเชิงธุรกิจที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 174
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 173
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 172
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 171
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 170
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 169
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 168
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 167
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 166
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 165
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 164
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 163
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 162
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 161
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 160
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 159
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 158
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 157
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 155
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 154
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 153
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 152
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 151
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 150
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 149
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 148
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 147
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 146
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 145
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 144
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 143
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 142
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 141
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 140
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 139
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 138
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 137
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 136
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 135
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 134
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 133
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 132
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 131
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 130
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 129
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 128
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 127
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 126
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 125
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 124
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 123
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 122
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 121
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 120
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 119
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 118
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 117
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 116
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 115
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 114
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 113
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 112
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 111
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 110
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 109
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 108
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 107
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 106
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 105
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 104
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 103
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 102
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 101
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 100
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 99
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 98
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 97
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 96
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 95
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 94
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 93
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 92
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 91
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 90
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 89
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 88
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 87
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 86
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 85
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 84
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 83
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 82
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 81
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 80
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 79
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 78
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 77
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 76
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 75
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 74
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 73
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 72
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 71
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 70
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 69
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 68
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 67
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 66
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 65
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 64
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 63
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 62
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 61
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 60
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 59
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 58
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 57
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 56
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 55
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 54
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 53
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 52
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 51
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 50
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 49
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 48
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 47
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 46
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 45
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 44
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 43
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 42
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 41
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 40
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 39
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 38
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 37
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 36
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 35
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 34
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 33
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 32
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 31
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 30
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 29
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 28
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 27
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 26
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 25
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 24
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 23
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 22
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 21
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 20
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 19
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 18
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 17
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 16
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 15
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 14
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 13
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 12
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 11
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 10
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 9
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 8
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 7
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 6
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 5
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 4
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 3
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 2
ประมวลภาพพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 1
Up To Top