ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายวินิจฉัย โทณะสุต หัวหน้างาน 8 งานผลิต เป็นประธานเปิดงานการศึกษาดูงานเรื่องการจัดการน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ให้กับนิสิตนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายวินิจฉัย โทณะสุต หัวหน้างาน 8 งานผลิต เป็นประธานเปิดงานการศึกษาดูงานเรื่องการจัดการน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ให้กับนิสิตนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

20 ตุลาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน