กปภ.สาขาพัทยา (พ) พื้นที่บริการ ต.มาบยางพร หยุดจ่ายน้ำประปาในพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) พื้นที่บริการ ต.มาบยางพร หยุดจ่ายน้ำประปาในพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขาพัทยา (พ) พื้นที่บริการ ต.มาบยางพร หยุดจ่ายน้ำประปาในพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

                ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดงงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องการวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๓.๐๐ น.ซึ่งกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของสถานีผลิตน้ำมาบยางพร ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในพื้นที่บริการบริเวณตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้น สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ  ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนในช่วงแรก หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑-๕ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

 

                  ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน