กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๗ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๗

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๗

                  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่าย
น้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากมีการตัดประสานท่อเมนส่งน้ำประปา PE ขนาด ๔๐๐ มม. บริเวณ
ชลประทานอ่างเก็บน้ำมาบประชัน เพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๗
ชลบุรี–มาบตาพุด ตอน ๑–๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา
๒๔.๐๐ น. โดยส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา
(ชั้นพิเศษ) ไหลอ่อนหรือไม่ไหล ดังนี้

๑.      ซอยเนินพลับหวานพื้นที่สูง

๒.      ซอยเขาน้อย

๓.      ซอยเขาตาโล

๔.      ถนนทุ่งกลม-ตาลหมัน                     

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้น สำรองน้ำ
ไว้ใช้ให้เพียงพอ  ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้
น้ำประปาไหลอ่อนในช่วงแรก หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑-๕ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน