Morning Talk ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

Morning Talk ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

Morning Talk ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน นำด้วยผู้จัดการพร้อมด้วยหัวหน้า พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่  ๕/๒๕๖๐ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กันในองค์กร  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมภายใน กปภ.สาขาพนมทวน  โดยผู้การได้เน้นย้ำนโยบาย 5 ข้อหลักจากท่านผู้ว่าการฯ  ติดตามผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด  WSP  และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งซักซ้อมการปฏิบัติงานในเดือนถัดไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน