ผู้บริหารในสังกัด กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ผู้บริหารในสังกัด กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า

ผู้บริหารในสังกัด กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า

          นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓, นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองและหัวหน้างานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐โดยในโอกาสนี้ ผอ.กปภ.ข.๓ ได้แจ้งผลการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ให้ผู้อำนวยการกองและหัวหน้างานได้รับทราบ และพร้อมนำปัญหาอุปสรรคในการทำงานมาปรับปรุงแก้ไขให้การทำงานสะดวกและราบรื่น ตลอดจน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของแต่ละสายงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กปภ.ข.๓ ตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผลที่ดี เพื่อนำพา กปภ.ให้เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน