กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม 5 ส หวังสร้างบรรยากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม 5 ส หวังสร้างบรรยากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม 5 ส หวังสร้างบรรยากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

      การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดในพื้นที่สำนักงาน มีนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมทั้งมอบหมายให้พนักงานในสังกัด ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ทั้งพื้นที่โดยรอบอาคารและภายในสำนักงาน รวมทั้งตรวจสอบสภาพและจัดหมวดหมู่พัสดุต่างๆ ภายในคลังพัสดุเพื่อความเป็นระเบียบและจำหน่ายพัสดุสิ้นสภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย

      ทั้งนี้ กิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน กปภ.เขต 10 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในสังกัดได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน เป็นการสร้างบรรยากาศและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อการทำงาน ตลอดจนพื้นที่สาธารณะโดยรอบ เป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานในสังกัด โดยแบ่งระยะเวลาการจัดกิจกรรมทำความสะอาด 2 วัน ได้แก่ วันที่ 20-21 เมษายน 2560 ช่วงเวลา 09.30-12.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน