กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการ กปภ.สาขาศีขรภูมิ นำทีมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษาย2560 เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานและการร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเป็นทีม และยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์ก ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางการดำเนินโครงการต่างๆ เช่น แผนการบริหารและการจัดการลดน้ำสูญเสีย โครงการจัดการน้ำสะอาด ตามนโยบายของ กปภ. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ ทั้งนี้ให้พนักงานมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน กปภ.ไปสู่เป้าหมายต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน