กปภ.สาขาจุน ร่วมกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาจุน ร่วมกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

กปภ.สาขาจุน ร่วมกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

ในวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน โดย นางอรวรรณ  รัตนจักร์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน    พร้อมด้วย    หัวหน้างาน    และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า        ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐  เพื่อให้พนักงานในหน่วยงานได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารองค์กรภายใน รวมถึง   นโยบาย   ความรู้ต่างๆ   ทั้งในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง       ที่เป็นประโยชน์  รวมทั้งประเด็นปัญหาต่างๆ  ในการปฏิบัติงานต่อกัน   อันเป็นการ  ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรตามแผนขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ (สร้างความผูกพัน) 

เลื่อนขึ้นข้างบน