ศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองน้ำหน่วยบริการวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองน้ำหน่วยบริการวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา    ณ โรงกรองน้ำหน่วยบริการวังเหนือ   อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ 21 เมษายน  2560  เวลา  15.30 น.  นายประยูร นวมงาม  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  ร่วมตอนรับ นายเกรียงศักดิ์ แสงยุนนท์นายอำเภอวังเหนือ เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา  ณ โรงกรองน้ำหน่วยบริการวังเหนือ   อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

เลื่อนขึ้นข้างบน