กปภ.สาขาพัทยา (พ) นำกลยุทธ์การบริการเชิงรุก เข้าพบผู้บริหารอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา (กลุ่มลูกค้ารายใหญ่) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) นำกลยุทธ์การบริการเชิงรุก เข้าพบผู้บริหารอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา (กลุ่มลูกค้ารายใหญ่)

กปภ.สาขาพัทยา (พ) นำกลยุทธ์การบริการเชิงรุก เข้าพบผู้บริหารอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา  (กลุ่มลูกค้ารายใหญ่)

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา นายณรงค์ ผึ่งผดุง
ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วยนางกัญญา เฉลิมชัย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์
เข้าพบผู้บริหารอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา โดยได้นำกลยุทธ์การบริการเชิงรุก เข้าพบผู้ใช้น้ำ
(กลุ่มลูกค้ารายใหญ่) พร้อมบริการดูแลมาตรวัดน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับทราบนโยบาย และแผนงานในการให้บริการของ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เพื่อสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า พร้อมทั้งรับฟัง
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้น้ำ เพื่อพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ เหมือนดังค่านิยมองค์กรที่ว่า
"มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน"

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน