กปภ. สานพลังร่วมพัฒนาชุมชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. สานพลังร่วมพัฒนาชุมชน

กปภ. สานพลังร่วมพัฒนาชุมชน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยึดแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน สำหรับปี 2560 กปภ.ยังคงมุ่งมั่น ตั้งเป้าหมายพัฒนาชุมชนอีก 20,000 ครัวเรือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาดำเนินภารกิจเพื่อปวงชน กปภ. ได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนผ่านโครงการ CSR ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและชุมชนให้สามารถเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือกับชุมชนรอบรั้ว กปภ. ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การอนุรักษ์แหล่งน้ำ การสร้างและปรับปรุงฝายชะลอน้ำ การปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ กปภ. ใช้ร่วมกับชุมชน เพื่อรักษาคุณภาพแหล่งน้ำดิบที่ กปภ. นำมาผลิตน้ำประปาให้สะอาดได้มาตรฐานและมีคุณภาพตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้ปลายทางคือประชาชนใน 74 จังหวัดได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาระดับมาตรฐานสากลนอกจากนี้ กปภ. ยังใส่ใจและรับผิดชอบต่อชุมชนนอกรั้ว โดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำประปาแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ ทั้งนี้ นับแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน กปภ. ได้พัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่า 89,000 ครัวเรือน หรือกว่า 1,500,000 คน สำหรับปี 2560 กปภ.ยังคงสานต่อโครงการ "การประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน"  โดยกำหนดเป้าหมายเดินหน้าพัฒนาชุมชนอีก 20,000 ครัวเรือน ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 100,000 คน

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการดำเนินภารกิจที่ใกล้ชิดประชาชนมากว่า 38 ปีและการรับฟังความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สามารถบูรณาการศักยภาพความเชี่ยวชาญขององค์กรและบุคลากรมาเชื่อมโยงกับการดำเนินกิจกรรม CSR ของ กปภ. โดยยึดมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ตามแนวทางปฏิบัติ "เป็นระบบ ต่อเนื่อง เชื่อมโยง มีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เลื่อนขึ้นข้างบน