กปภ.สาขากาฬสินธุ์ จะหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อทำการตัดประสานท่อเมนฯ ในวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากาฬสินธุ์ จะหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อทำการตัดประสานท่อเมนฯ ในวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น.

กปภ.สาขากาฬสินธุ์ จะหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อทำการตัดประสานท่อเมนฯ ในวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น.

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ จะหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการตัดประสานท่อเมนที่วางใหม่เข้ากับท่อเมนจ่ายน้ำเดิม ในวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. ในการนี้มีความจำเป็นจะต้องหยุดการจ่ายน้ำประปาบางช่วงชั่วคราว ซึ่งจะมีผลทำให้บางพื้นที่ในเขตการให้บริการฯ ซอยหัวโนนโกเกษตร-ที่ทำการโทรศัพท์ (TOT) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ น้ำประปาจะไม่ไหล ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

          ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้บริการน้ำประปาได้รับทราบ เพื่อประชาชนผู้ใช้บริการฯ จักได้ทำการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวันเวลาขณะดำเนินการดังกล่าวต่อไป

          ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และหากท่านมีความประสงค์ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ โทร ๐-๔๓๘๑-๑๖๑๑ ต่อ ๑๒

เลื่อนขึ้นข้างบน