กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุม “กองระบบจำหน่าย พบงานบริการฯ” ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุม “กองระบบจำหน่าย พบงานบริการฯ” ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุม “กองระบบจำหน่าย พบงานบริการฯ” ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖

          วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ได้จัดประชุม "กองระบบจำหน่าย พบงานบริการฯ" ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖ โดย นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย (ประธานการประชุม) ได้กล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ โดยเน้นย้ำในประเด็นการทำงานของกองระบบจำหน่ายทีประกอบไปด้วย งานน้ำสูญเสีย ต้องคอยเฝ้าระวัง และควบคุมน้ำสูญเสีย งานมาตรวัดน้ำ จะมีการตรวจสอบมาตรหลักปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ครั้ง) งานแผนที่และแนวท่อ และงานลูกค้าสัมพันธ์ คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้น้ำ พร้อมให้ความร่วมมือกับ กปภ.สาขาในสังกัด ในการอำนวยความสะดวกช่วยประกาศ และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ใช้น้ำ และการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีหัวหน้างานบริการฯ จาก กปภ.สาขาในสังกัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

          จากนั้น นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล หัวหน้างานน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ได้ดำเนินการบรรยายต่อเนื่องในประเด็นนโยบายด้านระบบจำหน่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่กล่าวถึงการดำเนินการลดน้ำสูญเสียตามแผนยุทธศาสตร์น้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ และเชิงพาณิชย์ ตลอดจนแผนปฏิบัติการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบจำหน่าย ปี ๒๕๖๐ รวมไปถึงการจัดส่งรายงาน และการเบิกจ่ายงบน้ำสูญเสียต่างๆ

          ท้ายนี้ ยังได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านมาตรวัดน้ำ โดย นายวัลลพ มาตะพัตติ์ หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวอีกด้วย

 


 
 
 
 

เลื่อนขึ้นข้างบน