การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)    ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ /๒๕๖๐

 

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว นำโดย นายชูชาติ กัทลี ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ /๒๕๖๐ เวลา ๐๗.-๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณห้องประชุมสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน และประเด็นปัญหาต่างๆ ในการทำงาน ตลอดจนเตรียมความพร้อมของพนักงานก่อนออกไปปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน