กปภ.สาขามุกดาหาร ขับเคลื่อน "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่เทศบาลตำบลมุก จ.มุกดาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพแกประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขามุกดาหาร ขับเคลื่อน "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่เทศบาลตำบลมุก จ.มุกดาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพแกประชาชน

กปภ.สาขามุกดาหาร ขับเคลื่อน "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่เทศบาลตำบลมุก จ.มุกดาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพแกประชาชน

กปภ.สาขามุกดาหาร ขับเคลื่อน "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่เทศบาลตำบลมุก จ.มุกดาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพแกประชาชน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลมุก จำนวน 8 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมุก ตามนโยบายรัฐบาลที่อยากเห็นประชาชนทั่วประเทศมีน้ำสะอาดใช้ และเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล "ทุกพื้นที่ต้องมีน้ำประปาใช้ "เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และแนวทางปฏิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำสะอาดมาตรฐานสากล และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้ใช้น้ำสะอาดมาตรฐานเดียวกันและได้คุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมกัน โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ระบบผลิตน้ำประปาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวศิริลักษณ์ ทองมหา นายกเทศมนตรีตำบลมุก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร ได้ให้ความรู้เรื่อง กระบวนการผลิตน้ำประปา ด้านต่างๆ ตั้งแต่แหล่งน้ำ ขั้นตอนการผลิตน้ำ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์หลักในการผลิตน้ำประปา และในวันเดียวกันในช่วงบ่ายเวลา 13.30 . ทางผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าศึกษาดูงานที่โรกรองน้ำแม่ข่ายเมืองใหม่ ของ กปภ. สาขามุกดาหาร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและควบคุณคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านห้ถูกต้องต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน