กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรม Big Cleaning day ที่หน่วยบริการภูสิงห์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรม Big Cleaning day ที่หน่วยบริการภูสิงห์

กปภ.สาขาสังขะ  จัดกิจกรรม Big Cleaning day ที่หน่วยบริการภูสิงห์

กปภ.สาขาสังขะ  จัดกิจกรรม Big Cleaning day ที่หน่วยบริการภูสิงห์

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดงานผลิตร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning day ทำความสะอาดครั้งให่ญพร้อมกันที่บริเวณโรงกรองน้ำหน่วยบริการภูสิงห์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตัดหญ้าบริเวณโดยรอบอาคารต่าง ๆ ปัดกวาดทำความสะอาดถนน บริเวณโดยรอบเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศ สถานที่น่าอยู่น่ามอง สะอาดตา เป็นไปตามแนวทางโครงการจัดการน้ำสะอาดเรื่องความสะอาดบริเวณสถานที่  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมด้วยช่วยกันทำงานเป็นทีมมีความสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน