กปภ.สาขาเลิงนกทาออกบริการโครงการเติมใจให้กัน ในเขตพื้นที่ แม่ข่ายเลิงนกทาและหน่วยบริการกุดชุม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเลิงนกทาออกบริการโครงการเติมใจให้กัน ในเขตพื้นที่ แม่ข่ายเลิงนกทาและหน่วยบริการกุดชุม

กปภ.สาขาเลิงนกทาออกบริการโครงการเติมใจให้กัน ในเขตพื้นที่  แม่ข่ายเลิงนกทาและหน่วยบริการกุดชุม

กปภ.สาขาเลิงนกทาออกบริการโครงการเติมใจให้กัน ในเขตพื้นที่  แม่ข่ายเลิงนกทาและหน่วยบริการกุดชุม  

  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา  โดยผู้จัดการ นายพูนศักดิ์ กองกาญจน์ได้มอบหมายให้  หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานผลิตและหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างฯได้ออกบริการโครงการเติมใจให้กัน ในเขตพื้นที่  แม่ข่ายเลิงนกทาและหน่วยบริการกุดชุม  สอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาซ่อมท่อแตก,ท่อรั่วภายในและภายนอกแก้ปัญหาน้ำไม่ไหลของผู้ใช้น้ำการให้บริการอื่นๆ 

เลื่อนขึ้นข้างบน