กปภ.ข.๘ ประชุมกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอโครงการในพื้นที่จังหวัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.๘ ประชุมกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอโครงการในพื้นที่จังหวัด

กปภ.ข.๘  ประชุมกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอโครงการในพื้นที่จังหวัด

กปภ.ข.๘  ประชุมกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอโครงการในพื้นที่จังหวัด

      นายสฤษฏ์  อสนีจารึกจิต  ผู้อำนายการการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๘ ร่วมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค  ผอ.กอง และ ผจก.กปภ.สาขาจังหวัด จัดการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอโครงการในพื้นที่จังหวัด เพื่อเสนอแผนโครงการที่จะของบประมาณปี ๒๕๖๒  ผอ.กปภ.ข.๘ ยังได้กำชับถึงแนวทางการรับโอนกิจการประปาในพื้นที่เพื่อให้เกิดความถูกต้องในทุกด้าน การเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่เขตที่ขยายไปแล้วยังไม่ได้ตามเป้าหมาย และการเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด  โดยจัดประชุมในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิย. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  อีกทั้งยัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินกิจการทั้งยังให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน