กปภ. 4.0 ขอติดตั้งประปาด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. 4.0 ขอติดตั้งประปาด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว

กปภ. 4.0 ขอติดตั้งประปาด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ดำเนินโครงการลดกระดาษเพื่อบริการประชาชน (Smart Service) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจาก กปภ. โดยไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารราชการ

        นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า การลดการใช้สำเนาเอกสารเป็นแนวทางหนึ่งของการบูรณาการการให้บริการประชาชน (Smart Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยการบูรณาการระบบบริการของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเข้ากับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ทำให้ลดการใช้สำเนาเอกสารจากประชาชนผู้ขอรับบริการ ทั้งนี้การให้บริการที่รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง และมีประสิทธิภาพคือเป้าหมายหลักของ กปภ. ในการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัลที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญ

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ให้บริการประชาชนตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ มาตั้งแต่ปี 2558 โดยประชาชนที่มีความประสงค์จะขอติดตั้งประปา เพียงนำบัตรประชาชนมาใบเดียว ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ก็สามารถขอติดตั้งประปาได้ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ และตอบสนองวิถีชีวิตทันสมัยของประชาชนในยุค Thailand 4.0

เลื่อนขึ้นข้างบน