กปภ. ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงนาม MOUลดผลกระทบการใช้น้ำบาดาลในเขตพื้นที่บริการประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงนาม MOUลดผลกระทบการใช้น้ำบาดาลในเขตพื้นที่บริการประปา

กปภ. ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงนาม MOUลดผลกระทบการใช้น้ำบาดาลในเขตพื้นที่บริการประปา

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อบูรณาการการใช้น้ำบาดาลและน้ำประปาในการอุปโภคบริโภครวมถึงภาคอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ กปภ.สำนักงานใหญ่

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ด้วยภารกิจหลักการผลิตน้ำประปาและให้บริการใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการกปภ. จึงต้องสำรวจ เสาะแสวงหาแหล่งน้ำดิบไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ำของประชาชน น้ำบาดาลก็เป็นแหล่งน้ำดิบหนึ่งที่สามารถนำมาผลิตน้ำประปาได้ กปภ. ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดเพื่ออุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมโดยการสนับสนุนข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งด้านการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี ข้อมูลด้านแหล่งน้ำบาดาล และการสำรวจแหล่งน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในช่วงหน้าแล้ง

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่ากปภ. ยังคงมุ่งมั่นการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำประปาบริการให้กับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ได้น้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน