กปภ. ปันความรู้ร่วมกับเครือข่ายใส่ใจผู้บริโภค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ปันความรู้ร่วมกับเครือข่ายใส่ใจผู้บริโภค

กปภ. ปันความรู้ร่วมกับเครือข่ายใส่ใจผู้บริโภค

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการประปารวมถึงให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ภายใต้โครงการ"ใส่ใจผู้บริโภค"

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่ากปภ. เป็นหน่วยงานประกอบกิจการน้ำประปา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชน ซึ่งสิ่งที่ กปภ. ตระหนักถึงอยู่เสมอคือคุณภาพของน้ำประปาที่ผลิตจะต้องได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกพร้อมส่งมอบให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ โดยมีพื้นที่ให้บริการใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ สำหรับนอกเขตบริการ กปภ. ได้จัดทำโครงการใส่ใจผู้บริโภค เพื่อนำความเชี่ยวชาญด้านกิจการประปาของ กปภ. ไปแบ่งปันให้ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อให้ อบต. ที่ผ่านการอบรมวิชาการประปาแล้วสามารถดูแลกิจการประปาท้องถิ่นได้อย่างถูกลักษณะและช่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยนำความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำของนักวิทยาศาสตร์ไปตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผลิตโดย อบต. อันเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ใช้น้ำของ อบต. มีสุขอนามัยที่ดีสามารถลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้ใช้น้ำสะอาดมาตรฐานเดียวกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน