กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

                  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อส่งน้ำในสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล (ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง) ซึ่งส่งน้ำมายังพื้นที่บริการน้ำประปาตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ น.ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในพื้นที่บริการบริเวณตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยเฉพาะพื้นที่สูงทั้งหมด

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้น สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ  ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนในช่วงแรก หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑-๕ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

 

                  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน