กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันอังคารที่ ๑๘ ก.ค. ๖๐ นี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันอังคารที่ ๑๘ ก.ค. ๖๐ นี้

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาในวันอังคารที่ ๑๘ ก.ค. ๖๐ นี้

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อส่งน้ำดิบ ณ โรงสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อปรับปรุงระบบผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.ถึง ๑๗.๐๐ น. ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในพื้นที่บริการบริเวณตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้น สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ  ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนในช่วงแรก หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑-๕ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

 

                  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน