การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี เข้าร่วม อบรมหลักสูตร “ แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี เข้าร่วม อบรมหลักสูตร “ แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี เข้าร่วม อบรมหลักสูตร “ แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี นำโดย นางสาวราตรี ศรีศิริเล็ก หัวหน้างาน ๘ งานอำนวยการ  พร้อมด้วย พนักงานพัสดุ เข้าร่วม อบรมหลักสูตร " แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐"  บริเวณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  ( วันนี้ ) วันจันทร์ที่ ๑๗  กรกฏาคม  ๒๕๖๐  เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน