กปภ.ข.๓ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตและงานเลี้ยงสังสรรค์ ในโอกาสการเกษียณอายุงานของพนักงานในสังกัด กปภ.ข.๓ ประจำปี ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.๓ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตและงานเลี้ยงสังสรรค์ ในโอกาสการเกษียณอายุงานของพนักงานในสังกัด กปภ.ข.๓ ประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.ข.๓ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตและงานเลี้ยงสังสรรค์ ในโอกาสการเกษียณอายุงานของพนักงานในสังกัด กปภ.ข.๓ ประจำปี ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตและงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กปภ.ข.๓ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ตลอดการทำงานมาโดยตลอด ณ อาคารเอนกประสงค์ VIP สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการปฏิบัติการ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ด้วย สำหรับการจัดแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อผู้เกษียณอายุ ที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้กับ กปภ. มาโดยตลอด ทั้งนี้ มีผู้บริหาร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กปภ.ข.๓ ร่วมในพิธี ภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความผูกพัน ตลอดจนความปลื้มปีติยินดีของผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น ๒๑ ราย ดังนี้

          ๑. นายถวัลย์ พาณิชย์ตระกูล       ผู้จัดการ กปภ.สาขาอ้อมน้อย

          ๒. นายธงชัย เรืองจุ้ย              ผู้จัดการ กปภ.สาขาสามพราน

          ๓. นายสมชาย ดาราย              ผู้จัดการ กปภ.สาขาเลาขวัญ

          ๔. นายประสิทธิ์ ชาญชัชวาลย์    ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาเพชรบุรี

          ๕. นายสายัณห์ เอิบอิ่ม            ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาสมุทรสาคร

          ๖. นายปิยะ โปษนานนท์          หัวหน้างาน ๘ งานอำนวยการ กปภ.สาขากาญจนบุรี

          ๗. นายธวัช นัยพร                  หัวหน้างาน ๘ งานผลิต กปภ.สาขาท่ามะกา

          ๘. นายสมนึก เทศทัน              หัวหน้างาน ๘ งานอำนวยการ กปภ.สาขาสามพราน

          ๙. นางนันทวัน สมัครการ          หัวหน้างาน ๘ งานจัดเก็บรายได้ กปภ.สาขาอู่ทอง

          ๑๐. นายเชิดศักดิ์ โสมทัศน์        พนักงานประปา กปภ.สาขาเพชรบุรี

          ๑๑. นางยุพา ศิริสุข                พนักงานธุรการ กปภ.สาขาเพชรบุรี

          ๑๒. นายทินกร มาลัยเล็ก          พนักงานประปา กปภ.สาขากุยบุรี

          ๑๓. นายสุเทพ บุษหมั่น            พนักงานผลิตน้ำ กปภ.สาขาท่ามะกา

          ๑๔. นายวิเชียร โพธิ์อุบล          พนักงานผลิตน้ำ กปภ.สาขานครปฐม

          ๑๕. นายโสภณ สุขมาก            พนักงานประปา กปภ.สาขาปราณบุรี

          ๑๖. นายกรจักร์ มุสิกะนันทน์      พนักงานผลิตน้ำ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม

          ๑๗. นายสมพร แย้มโสภี            พนักงานพัสดุ กปภ.สาขาอ้อมน้อย

          ๑๘. นางสุพรรณี เปาโสภา          พนักงานการเงินและบัญชี กปภ.สาขาอ้อมน้อย

          ๑๙. นายศักดา ตั้งพันธ์            พนักงานบริการ กปภ.สาขาบางสะพาน

          ๒๐. นายสนั่น ม่วงพันธ์            พนักงานประปา กปภ.สาขาอ้อมน้อย

          ๒๑. นางบุญชู จันทร์เอี่ยม พนักงานประปา กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๓

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน