กปภ.สาขาในสังกัดเขต 4 จัดโครงการศึกษาดูงาน ตามแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาในสังกัดเขต 4 จัดโครงการศึกษาดูงาน ตามแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ.

กปภ.สาขาในสังกัดเขต 4  จัดโครงการศึกษาดูงาน ตามแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ.

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.4 ได้แก่  กปภ.สาขาขนอม, กปภ.สาขาทุ่งสง, กปภ.สาขาปากพนัง, กปภ.สาขาจันดี, กปภ.สาขาเกาะพะงัน และกปภ.สาขาคลองท่อม ร่วมจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด เลขที่ 112 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  เพื่อให้พนักงานได้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการทำงาน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานอีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน