ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายเสริม หึกขุนทด

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ที่อยู่
290 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
40000
โทรศัพท์
0-4323-6452, 0-4324-2253
โทรสาร
0-4323-6452
Email
SermH@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
รวม

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/02/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ดำเนินการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2 19/02/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลโครงการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Water Safety Plan and Preventive Maintenance Regulator) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
3 19/02/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
4 09/02/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุม ณ สิ้นไตรมาส ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.๖
5 02/02/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมพิธีลงนามส่งมอบทรัพย์สินการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
6 30/01/2018 กปภ.ข.๖ ประชุมเปิดการตรวจสอบ ร่วมกับงานตรวจสอบภูมิภาค ๒ ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค
7 22/01/2018 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับการใช้งานเชิงประยุกต์ ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.ข.๖
8 18/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ผ่านระบบ VDO Conference
9 17/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” รุ่นที่ ๓/๖๑ (ต่อเนื่องวันที่สอง)
10 16/01/2018 เริ่มแล้ววันนี้ !! การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๓/๖๑

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน