Skip to Content (Press Enter)

-

เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค แยกตามจังหวัด

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค แยกตามจังหวัด

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
22/07/2014 กปภ.ปทุมธานี ประกาศเพิ่มพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 155
22/07/2014 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) Moving Services ร่วมกิจกรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้ม พื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
22/07/2014 กปภ.สาขาเชียงราย ร่วมงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
22/07/2014 กองแผนและวิชาการ กปภ.เขต ๙ ร่วมกับ กปภ.สาขา จัดประชุมอบรมสัมมนาในงาน On The Job Training ครั้งที่ ๕/๕๗
22/07/2014 กปภ.สาขาชนแดน ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 10/2557
22/07/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ด้วยรถ PWA Moving Service สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำ ในโครงการเติมใจให้กัน Home Care เนื่องในวาระ ๑๒ สิงหามหาราชินี
22/07/2014 กปภ.สาขาสกลนคร เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
22/07/2014 กปภ.ข.๑ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการรับส่งข้อมูลตามสัญญางานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำ”
22/07/2014 ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว
22/07/2014 กปภ.สาขาระยองออกพบผู้ใช้น้ำในโครงการเติมใจให้กัน(HOME CARE)เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
Up To Top