เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,687,917 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,728,072 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 135,498,698 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,462,950 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 87,844,597 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
27/08/2014 กปภ. รับรองน้ำประปาสาขาจอมทองดื่มได้แล้ว
27/08/2014 การปิดน้ำเพื่อดำเนินการทำ Step Test ในพื้นที่ DMA ๒๓ (แจ่งกะต๊ำ)
27/08/2014 กปภ.ชม.(พ) ร่วมกิจกรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้ม...เคลื่อนที่ บริการประชาชนเขตพื้นที่ตำบลหนองหอย
27/08/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน” (Home Care)
27/08/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย จันสนทนายามเช้า ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 - 10.20 น.
27/08/2014 กปภ.สาขาศรีสำโรง ปรับภูมิทัศน์รองรับโครงการ WSP
27/08/2014 กปภ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557
27/08/2014 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ดำเนินกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแม่ของแผ่นดิน ณ โรงกรองน้ำบ้านทุ่งมน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
27/08/2014 กปภ.สาขาชนบท ออกหน่วยบริการ ในโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ณ ศาลาวัดร่องดูก ม.๕ ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
27/08/2014 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน ( Home Care) ลงพื้นที่ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำด้วยความห่วงใย ณ คุ้มวัดสว่าง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
Up To Top