เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,779,406 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,758,312 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 134,644,027 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 129,835,058 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 94,457,174 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
02/04/2015 กปภ. จดสิทธิบัตร โปรแกรม “Wmap เวอร์ชั่น 9.12” นวัตกรรมอัจฉริยะ
02/04/2015 กปภ.สาขาเชียงราย ร่วมประกอบพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ของจังหวัดเชียงราย
02/04/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อประสานท่อประปา
02/04/2015 กปภ.สาขาเทิง เข้าร่วมพิธีถวายพระพร
02/04/2015 กปภ.สาขาเวียงเชียงของ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
02/04/2015 กปภ.ข.๑๐ ร่วมกับ กปภ.สาขาชัยนาท ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
02/04/2015 กปภ.สาขาท่าตะโก ดำเนินการตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3/2558
02/04/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมงานมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
02/04/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาการจัดการน้ำสะอาด ให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
02/04/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก ร่วมถวายพระพรปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
Up To Top