เมนูสำหรับ Mobileข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

หน้าหลัก/ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค

ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัดThailand map
ข้อมูลของทุกสำนักงานประปา
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,764,024 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 4,741,728 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 138,001,299 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 133,184,781 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำจำหน่าย 95,234,114 ลบ.ม.
วันที่ หัวข้อข่าว
26/11/2014 กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) จัดกิจกรรมเก็บผักตบชวา หวังน้ำไหลคล่องตัวขึ้น
26/11/2014 กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) จัดกิจกรรมเก็บผักตบชวา หวังน้ำไหลคล่องตัวขึ้น
26/11/2014 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่ม โครงการเทศบาลเมืองชลบุรีเคลื่อนที่
26/11/2014 กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) จัดกิจกรรมเก็บผักตบชวา หวังน้ำไหลคล่องตัวขึ้น
26/11/2014 นายธงชัย เรืองจุ้ย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพรานได้มอบหมายให้ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ส่งมิสเตอร์ประปาทันใจใ้ห้บริการประชาชน
26/11/2014 กปภ.สาขาทุ่งสง ขานรับนโยบายผู้ว่าการ เรื่อง "เข้มงวดการอ่านมาตรวัดน้ำ"
26/11/2014 กปภ.สาขาโนนสูงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
26/11/2014 กปภ. สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมกับเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย ดำเนินกิจกรรม CSR สร้างฝายกั้นน้ำ ในโครงการ ๑ อำเภอ ๖๑ ฝาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๑ พรรษา
26/11/2014 กปภ.สาขาพิมายล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำ-จ่ายน้ำพิมาย
26/11/2014 “กปภ.สาขาบ้านดุง”จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 1/58
Up To Top