10

สิงหาคม 2555

ประปาอุดรฯมอบน้ำดื่ม๕๐๐แก้วช่วยงานทอดผ้าป่าวัดป่าบ้านตาด