17

ตุลาคม 2555

กปภ.สาขาเขมราฐสนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ. ในพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 9