ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห. 16/2560
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี - ท่ามะกา อำเภอเมือง - ท่ามะกา - ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี - ท่ามะกา อำเภอเมือง - ท่ามะกา - ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


        ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค
  สาขากาญจนบุรี-ท่ามะกา อำเภอเมือง-ท่ามะกา-ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 805,710,000.- บาท (เงินแปดร้อยห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
  3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
  5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา
  6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งนี้กับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 241,713,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
  7. ผลงานตามข้อ 6 หมายถึง ผลงานก่อสร้างระบบผลิตที่เป็นโครงสร้าง คสล. คือต้องมีผลงานก่อสร้างโรงกรองน้ำและถังตกตะกอน และระบบจำหน่ายต้องมีผลงานวางท่อ (ชนิดรับแรงดัน) โดยต้องแนบสำเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคาพร้อมซองยื่นข้อเสนอด้วย
  8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  10. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึงเวลา 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่......-.....เวลา..........-......น. เป็นต้นไป

        การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไป ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้โดย กปภ. จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ อย่างดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับ กปภ. ในภายหลังไม่ได้

        กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 14.30 น. เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 192,600.- บาท (ค่าเอกสาร 180,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 12,600.- บาท) ได้ที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2560
  ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www. pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2551 8123 ในวันและเวลาทำการ ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ. จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ. ยกเลิกโครงการ
              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 25 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ เวลา         น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. ได้ที่ ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

              กำหนดวันประมูล วันที่17 พฤษภาคม 2560


             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 192,600.00 บาท   ค่าเอกสาร 180,000.00 บาท ภาษี 12,600.00 บาท ได้ที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่าง วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2551-8123 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2560