ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาขลุง เลขที่ กปภ.สาขาขลุง 8/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 1. ซอยอนันตผล ม.1 บ้านท่ากระท้อน ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 2. ซอยมิตรอนุสรณ์ ม.2 บ้านชายธง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 3. ถนนลำภูราย - ท่าประดู่ ม.3 บ้านลำภูราย ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 4. ซอยชุมแสงล่าง ม.6 บ้านชุมแสง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 5. ซอยดงกลาง 3 ม.5 บ้านดงกลาง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาขลุง มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 1. ซอยอนันตผล ม.1 บ้านท่ากระท้อน ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 2. ซอยมิตรอนุสรณ์ ม.2 บ้านชายธง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 3. ถนนลำภูราย - ท่าประดู่ ม.3 บ้านลำภูราย ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 4. ซอยชุมแสงล่าง ม.6 บ้านชุมแสง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 5. ซอยดงกลาง 3 ม.5 บ้านดงกลาง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
ตามรายการดังนี้.-
ราคากลางของงานจ้างเหมาในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,400,000.-  บาท  (เงินหนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ(จ้าง) ดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.สาขาขลุง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ(จ้าง)ครั้งนี้
          5.  เป็น  (นิติบุคคล)  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว  (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  100,000.-  บาท)
          6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Government  Procurement : e – GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        8.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
            กำหนดดูสถานที่ วันที่ 28 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ � � � � � � � � เวลา � � � � น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ได้ที่ การประปาส่วนภุมิภาคสาขาขลุง และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,350.00 บาท   ค่าเอกสาร 5,000.00 บาท ภาษี 350.00 บาท ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง ระหว่าง วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 039-441660 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2560