ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 1/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) วางท่อเมนประปา สำหรับนายอดิศักดิ์ โชคกิจการ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) วางท่อเมนประปา สำหรับนายอดิศักดิ์ โชคกิจการ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
                501,000.00 บาท (เงินห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       
  1.      มีอาชีพรับจ้างเหมางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  2.      ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือ  ไม่เป็นผู้ที่รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น  เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการหรือ  ผู้รับจ้างที่ กปภ.เขต 3  บอกเลิกสัญญา
  3.      ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการแจ้งราคาจ้างครั้งนี้ 
  4.      ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  5  บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ     
            6 บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องมีผลงานด้านการจ้างเหมางานวางท่อเมนประปา โดยผลงานที่จะนำมาแสดงเป็นใบรับรองผลงาน และผลงานดังกล่าวต้องเป็นงานสัญญาเดียว แล้วเสร็จตามสัญญาและต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
        7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e-GP)

              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ กปภ.ส.ประจวบคีรีขันธ์ และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ - เวลา - น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา วางท่อเมนประปา สำหรับนายอดิศักดิ์ โชคกิจการ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ได้ที่ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าแบบ 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง วันที่ 20 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032611051 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


  ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2560