ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห.17/2560
เรื่อง ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
  3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
  5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานการบำรุงรักษาฯ ระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะสัญญารายปี ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชนอย่างน้อย 1 สัญญาโดยมีมูลค่างานบำรุงรักษา ไม่น้อยกว่า 1.605 ล้านบาทต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล Backup ในส่วนทั้ง Hardware (Appliance) และ Software (Veritas Netbackup) โดยมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน และได้รับการแต่งตั้งหรือใบประกาศนียบัตร (Veritas Netbackup 7.5 หรือสูงกว่า) ไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ ครั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลในภายหลังให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ กปภ. ทราบและพิจารณาก่อนทุกครั้ง
  7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน Virtual Machine และ Private Cloud ในส่วนของ Software โดยมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน และได้รับการแต่งตั้งหรือใบประกาศนียบัตร (VMware Certified Professional : VCP) ไม่น้อยกว่า 3 ปี  ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ ครั้งนี้  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลในภายหลัง ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็น ลายลักษณ์อักษร ให้ กปภ. ทราบและพิจารณาก่อนทุกครั้ง
  8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องแม่ข่าย (Symantec Endpoint) ในส่วนโปรแกรม Software โดยมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน และได้รับการแต่งตั้งหรือใบประกาศนียบัตร (Symantec Certified Specialist (SCS)) ไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการ  บำรุงรักษาระบบฯ ครั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลในภายหลัง ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ กปภ. ทราบและพิจารณาก่อนทุกครั้ง
  9. ผู้เสนอราคาต้องได้ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารการจัดการคุณภาพ (ISO 9001 Quality Management) โดยใบรับรองต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเสนอราคา
  10. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  11. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ    จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  12. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า    ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

              กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. ได้ที่ ห้องประกวดราคา ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

              กำหนดวันประมูล วันที่15 พฤษภาคม 2560


             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,070.00 บาท   ค่าเอกสาร 1,000.00 บาท ภาษี 70.00 บาท ได้ที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่าง วันที่ 19 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 25 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 - 15.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2551-8123-4 ในวันเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2560