ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต เลขที่ 13/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปา ให้กับ บมจ.ศุภาลัย บ้านเลขที่ ชั่วคราว (โครงการเบลล่า) ม.2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปา ให้กับ บมจ.ศุภาลัย บ้านเลขที่ ชั่วคราว (โครงการเบลล่า) ม.2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
                1,991,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
  2. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

            กำหนดดูสถานที่ วันที่ 27 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. งานอำนวยการ ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,350.00 บาท   ค่าแบบ 5,000.00 บาท ภาษี 350.00 บาท ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 20 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 076319173,076319716 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2560