ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน เลขที่ 6/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานโครงการขุดลอกดินคลองร่อนทอง ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานโครงการขุดลอกดินคลองร่อนทอง ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตามรายการดังนี้.-
งานโครงการขุดลอกดินคลองร่อนทอง  ตำบลร่อนทอง    อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                 
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  521,000.- บาท (เงินห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีอากรต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยแล้ว

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ(จ้าง) ดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ(จ้าง)ครั้งนี้
5. ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้นกันเช่นว่านั้น
6. บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรุณาแนบหลักฐานการบงทะเบียนในระบบ e-GP มาด้วย)
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
            กำหนดดูสถานที่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ - เวลา - น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ระหว่าง วันที่ 20 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-691883 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2560