ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาสระแก้ว เลขที่ ปสก.1/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด 14 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาสระแก้ว มีความประสงค์จะขายทอดตลาด พัสดุชำรุด 14 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑๔ รายการ (ราคากลาง ๗๐,๕๙๒.๓๖ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)     
เงื่อนไขแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เลขที่ ปสก ๑ / ๒๕๖๐
*****************************
      ๑. พัสดุชำรุดที่ขาย จำนวน ๑๔ รายการ     
ลำดับ      รายการ                          จำนวน      หน่วยนับ      ชนิดวัสดุ
๑      มาตรวัดน้ำ Aichitokai ๓/๔        ๑๗          เครื่อง      ทองเหลือง
๒      มาตรวัดน้ำ  Aichitokai ๑”            ๑          เครื่อง      ทองเหลือง
๓      มาตรวัดน้ำ Asahi ๑/๒”          ๑๖๔          เครื่อง      ทองเหลือง
๓.๑    มาตรวัดน้ำ Asahi ๑/๒”              ๑๖          เครื่อง      พลาสติก
๔      มาตรวัดน้ำ Asahi ๓/๔”            ๑๔          เครื่อง      ทองเหลือง
๕      มาตรวัดน้ำ Asahi ๑”                  ๔          เครื่อง      ทองเหลือง
๖      มาตรวัดน้ำ Champion ๑/๒”      ๒๐๒          เครื่อง      พลาสติก
๖.๑    มาตรวัดน้ำ Champion ๑/๒”          ๗          เครื่อง      ทองเหลือง
๗      มาตรวัดน้ำ Champion ๓/๔”        ๑๒        เครื่อง      พลาสติก
๘      มาตรวัดน้ำ Champion ๑”              ๔          เครื่อง      ทองเหลือง
๙      มาตรวัดน้ำ Elster ๑/๒”              ๑๒          เครื่อง      ทองเหลือง
๙.๑  มาตรวัดน้ำ Elster ๑/๒”                ๒          เครื่อง      พลาสติก
๑๐    มาตรวัดน้ำ Elster ๓/๔”                ๖          เครื่อง      พลาสติก
๑๑    มาตรวัดน้ำ Elster ๒”                    ๑          เครื่อง    เหล็กหล่อ
๑๒  มาตรวัดน้ำ Schiumberger ๒”          ๒        เครื่อง      เหล็กหล่อ
๑๓  มาตรวัดน้ำ Thai Aichi ๑/๒”        ๗๒๙        เครื่อง      ทองเหลือง
๑๔  มาตรวัดน้ำ Thai Aichi ๓/๔”            ๘        เครื่อง      ทองเหลือง
  1.การประมูล ประมูลด้วยวาจา แบบราคาเหมารวม ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว จะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคล ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้น
  2.ผู้สนใจจะซื้อพัสดุชำรุด ตามประกาศ ฯ นี้ ขอดูสภาพพัสดุฯ ดังกล่าวได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว เลขที่ ๑๘๖/๓ ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๗๒๔-๑๕๘๔ ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ
              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ระหว่าง วันที่ ถึง วันที่ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา -

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 037-241584 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2560