ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ กปภ.ข.1-040/2560
เรื่อง ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1พร้อมขนส่ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1พร้อมขนส่ง
ตามรายการดังนี้.-
1.สารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน  มอก.165-2554 พร้อมขนส่ง จำนวน 3,695 เมตริกตัน

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

              กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

              กำหนดวันประมูล วันที่8 พฤษภาคม 2560


             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,605.00 บาท   ค่าเอกสาร 1,500.00 บาท ภาษี 105.00 บาท ได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1เลขที่ 160 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ระหว่าง วันที่ 21 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 25 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-3827-4158 ต่อ 171 ในวันเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2560