ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 6/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานย้ายแนวท่อให้พ้นเขตก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด (แยกวังสีสูบ) ในเขตทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (กปภ.สาขาอุตรดิตถ์)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานย้ายแนวท่อให้พ้นเขตก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด (แยกวังสีสูบ) ในเขตทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (กปภ.สาขาอุตรดิตถ์)
                1,825,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
  2. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

            กำหนดดูสถานที่ วันที่ 26 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์ และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา งานย้ายแนวท่อให้พ้นเขตก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด (แยกวังสีสูบ)ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 14.00 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์ และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,350.00 บาท   ค่าแบบ 5,000.00 บาท ภาษี 350.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์ ระหว่าง วันที่ 21 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 14.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.00 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์ ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560