ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เลขที่ กปภ.ข.6/91/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) สำหรับใช้ในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 จำนวน 36 ท่อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) สำหรับใช้ในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 จำนวน 36 ท่อ
ตามรายการดังนี้.-
ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) สำหรับใช้ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560  จำนวน  36 ท่อ ตามรายการต่อไปนี้.-
                1.  คลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 1,000  กิโลกรัม                                  จำนวน 36 ท่อ                                                   
                    ตามรายละเอียดจำนวนและคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐาน มอก.207 - 2530
ราคากลาง 885,960.-บาท

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                  1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                  2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                  3.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5
                  4.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาจะต้องได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                  5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ผลิต โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้ง ดังกล่าวมาในวันยื่นซองเอกสารสอบราคาด้วย
                  6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
  แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                  7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement:e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                  8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ได้ที่ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 107.00 บาท   ค่าเอกสาร 100.00 บาท ภาษี 7.00 บาท ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 21 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4323-7358 ต่อ 53 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560